Obchodní podmínky

I.    Část pro prodávající

Předměty jsou draženy individuálně a to následujícím způsobem. Předmět bude vystaven na našich internetových stránkách po dobu 30 dnů, a fyzicky na předem stanoveném místě dva po sobě jsoucí dny uskutečněním aukce a v den aukce. Nabízený předmět (nebo nabízené předměty) bude převzat do prodeje na základě obstaravatelské smlouvy, která bude uzavřena mezi prodávajícím a zprostředkovatelem prodeje. Prodávající je povinen při uzavírání obstaravatelské smlouvy prokázat se platným občanským průkazem a svým podpisem stvrdit, že souhlasí s podmínkami v obstaravatelské smlouvě uvedenými. U převzatého předmětu bude určena běžná tržní cena, na kterou se bude vztahovat pojištění předmětu pro případ jeho zničení, odcizení či poškození a cena vyvolávací, která zpravidla dosahuje 2/3 předpokládané ceny tržní. V některých případech je vydání předmětu, který v aukci nedocílí tržní ceny, vázáno na předchozí souhlas majitele. Tyto předměty jsou v katalogu označeny hvězdičkou. Provize z prodeje je závislá na dosažené ceně. Pokud nabízený předmět docílí nižší částky než 2000 Euro včetně, (cca 50 000 CZK) činí provize 20%. Při docílení vyšší částky je stanovena provize 10%. Prodávající ručí za to, že je právoplatným vlastníkem nabízeného předmětu a že předmět, který nabízí k prodeji, není zatížen právy třetích osob, např. právy autorskými. Za případné porušení těchto práv je prodávající odpovědný. Podmínky prodeje a vývozu předmětů kulturní hodnoty stanovuje zákon číslo 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Za splnění těchto podmínek odpovídá prodávající. V případě, že nabízeným předmětem je věc, která je kulturní památkou podle zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, prodávající na tuto skutečnost musí upozornit. Zboží podléhající puncovnímu zákonu č. 539/1992 Sb. musí být označené platnými puncovními značkami nebo majitel dodá příslušné osvědčení - odborný posudek puncovního úřadu. Neučiní-li tak, obstará odborný posudek puncovního úřadu obstaravatel na náklady majitele. Do prodeje nebudou přijaty předměty, které propagují násilí a rasovou či třídní nesnášenlivost, předměty pornografického charakteru, zboží nelegálního původu nebo zboží, které je jinak v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy.

II. Část pro kupující

1) Získat starožitné a umělecké předměty na našich aukcích lze získat následujícími způsoby:

a) pomocí čísla které dražitel obdrží proti záloze 500 CZK (20 Euro) při registraci v místě konání aukce

b) písemným limitem pomocí formuláře, který je dostupný na našich stránkách pod odkazem „Formuláře & dokumenty“, který dražitel po vyplnění zašle do aukčního domu faxem nebo po skenování e-mailem.

c) po registraci na našich stránkách a následném přihlášení je možné podat nabídku v on-line na každou položku vyobrazenou v elektronickém katalogu.

d) po registraci na stránkách   www.lottissimo.com  www.livebid.cz  https://onebid.cz/  nebo www.invaluable.com je možné podat nabídky na Vámi zvolené předměty prostřednictvím tohoto portálu a to včetně možnosti telefonických nabídek. Položky na tomto serveru jsou zobrazeny v našem elektronickém katalogu pod firmou Antikvity Praha s.r.o.

e)      po vyplnění formuláře „Požadavky na dražbu po telefonu“ Vás budeme telefonicky kontaktovat v době dražby Vámi zvoleného předmětu a podle Vašich instrukcí budeme postupovat v dražbě. Vyplněním formuláře se dražitel zavazuje zaplatit za příslušný předmět vyvolávací cenu v případě, že o předmět neprojeví zájem nikdo jiný a telefonické spojení se z technických důvodů nepodaří navázat nebo se přeruší.

2) Předměty jsou draženy ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny v katalogu. Dražba každého předmětu trvá přibližně 1 minutu, pokud není ukončena dražebníkem dříve.

3)  Vyvolávací ceny (pokud jsou stanoveny), uvedené v katalogu představují nejnižší možné podání, tržní ceny jsou orientační. Nejsou-li vyvolávací ceny stanoveny, je možné nejnižší podání 10 Euro (cca 250 Kč). V některých případech je vydání předmětu, který v aukci nedocílí tržní ceny, vázáno na předchozí souhlas majitele. Tato předměty jsou v katalogu označeny hvězdičkou.

4) Příhozy jsou stanoveny v Eurech nebo v odpovídající částce v korunách (1EURO= cca 25 Kč) takto:

10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 – 100 – 110 – 120 – 130 – 140 – 150 – 160 – 170 – 180 – 190 – 200 – 220 – 240 – 260 – 280 – 300 – 330 – 360 – 400 – 450 – 500 – 550 – 600 – 650 – 700 – 750 – 800 – 850 – 900 – 1000 – 1100 – 1200 – 1300 – 1400 – 1500 – 1600 – 1700 – 1800 – 2000 – 2200 – 2400 – 2600 – 2800 – 3000 – 3300 – 3600 – 4000 – 4500 – 5000 – 5500 – 6000 – 6500 – 7000 – 7500 – 8000 – 8500 – 9000 – 10000 a každý další příhoz pak činí 1000 EUR

5) V případě vydražení příslušného předmětu se nabyvatel zavazuje zaplatit do 14 dnů po ukončení aukce dosaženou částku včetně 19 % aukční provize + DPH. Zboží je možné vyzvednout osobně, v případě Slovenska a Česka je možné zboží poslat na dobírku nebo je možné po předchozím odeslání částky včetně poštovného na náš účet obdržet zboží poštou nebo kurýrní službou. Poštovné včetně pojištění a balné na území České republiky v případě jednoho předmětu o délce do 1 m činí 10 Euro (250 Kč), v případě většího počtu předmětů, předmětů těžších, křehkých nebo rozměrných je poštovné a balné individuální. Předměty těžší než 20 kg, předměty přesahující jedním rozměrem 2,0 m je nutné odebrat osobně nebo uhradit spediční službu.  Cena poštovného a balného do zahraničí s výjimkou Slovenska činí minimálně 30 Euro. Veškerá rizika spojená s přepravou jsou na straně dražitele.

6) V případě, že vydražitel neuhradí částku za vydražené zboží ve lhůtě stanovené výše a nereaguje na urgence, je společnost Antikvity Praha s.r.o. oprávněna vymáhat uhrazení škody a nákladů, které vznikly v souvislosti se zmařením dražby, soudní cestou. Pokud částka za vydražený předmět nebude uhrazena do 6 měsíců od data dražby, může také společnost Antikvity Praha, s.r.o. nabídnout k prodeji tento předmět znovu v následující dražbě.

7) Pokud do 30 dnů po konání dražby vydražitel předloží písemné vyjádření soudního znalce s uvedením dražebního čísla věci a  data dražby o tom, že věc má skryté vady, které nemohl odhalit běžnou prohlídkou nebo zjistí, že vyobrazení a popis předmětu významným způsobem zkresluje skutečný stav věci, odstoupí společnost Antikvity Praha s.r.o.  od dražebního prodeje příslušné věci a vrátí vydražiteli částku, za kterou tuto věc vydražil, za předpokladu, že vrátí věc ve stavu, v jakém se nacházela v den dražby.

IV.  Společná ustanovení

1) Tato pravidla jsou vypracována v souladu s českým právem a příslušnými právními předpisy českého právního řádu se také řídí.

2) Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, a změna pravidel bude na stránkách a případně v informačním e-mailu zmíněna.

3) V případě technických potíží si Antikvity Praha s.r.o. vyhrazují možnost prodloužení aukce nebo změnu termínu jejího konání.

4) Na fotografiích a v popisech se snažíme o věrné zobrazení a popsání dražených předmětů, přesto je osobní prohlídka vhodná a velmi ji doporučujeme. Poškození předmětů odpovídající běžnému opotřebení vzhledem k jejich stáří se v katalogu neuvádějí. Stav předmětů je dán klasifikační stupnicí, kde

1 – stav odpovídá stavu výrobnímu, bez jakýchkoli známek opotřebení

2 – stav předmětu je zcela odpovídající jeho stáží a opotřebení je přiměřené

3 – předmět vykazuje vyšší stupeň opotřebení než by odpovídalo jeho stáří, předmět je z části upravovaný, vykazuje drobná poškození

4 – předmět je významně poškozený, podstatné části chybí, sestává z různých nesourodých částí, případně se jedná o stav nálezový

9)      Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, a změna pravidel bude na stránkách a případně v informačním e-mailu zmíněna.

10)   V případě technických potíží si Antikvity Praha s.r.o. vyhrazují možnost prodloužení aukce nebo změnu termínu jejího konání.

 V.      Ochrana osobních údajů

1.       Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby společnost Antikvity Praha s.r.o. užila jeho osobní údaje k operacím vyplívajících z povahy stránek a jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení.

2.       Osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

3.       Zrušení registrace je možné provést pomocí formuláře v sekci pro editaci účtu nebo zaslání  žádosti na kontaktní email.

Verze: 11/2015
Česká verze | English version| Deutsche Version
Version: 2.0.4-prod